Publicitat
Monogràfics · 8 de Març de 2012. 22:29h.

Barcelona, la ciutat de les persones

Programa d'Actuació Municipal (PAM)

Del 8 de març al 3 de maig, l’Ajuntament de Barcelona impulsarà el pla de participació més important del mandat: el procés de participació per definir el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015, el document que marca les prioritats i objectius a aconseguir al llarg dels propers anys.

Del 8 de març al 3 de maig, l’Ajuntament de Barcelona impulsarà el pla de participació més important del mandat: el procés de participació per definir el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015, el document que marca les prioritats i objectius a aconseguir al llarg dels propers anys.

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta, l‘ instrument de planificació de les accions de l'activitat municipal durant els quatre anys de mandat i preveu també els recursos necessaris econòmics i financers per dur-les a terme. Si es considera oportú, el Programa d’Actuació Municipal es pot revisar i modificar durant els quatre anys en què sigui vigent.

Aquest procés participatiu s’inicia a partir del document Bases per a la formulació del Programa d’Actuació Municipal ,que el Govern municipal ha elaborat com a punt de partida. Es tracta d'un document obert i flexible que ara, a partir de les aportacions de ciutadans, entitats i partits polítics, ha de convertir-se en el full de ruta de la ciutat de Barcelona i en un compromís compartit per accelerar la sortida de la crisi i reforçar l’atenció a les persones, amb una gestió planificada, eficient i possible.

La Comissió de Govern acorda el document Bases per a la formulació del PAM i dels Programes d’Actuació de Districte (PADs). Aquest és un document obert i flexible, que serveix com a punt de partida. La Comissió de Govern tramet el projecte als Consells de Districte perquè el coneguin i l'informin sobre el contingut referent al Districte respectiu.  Els ciutadans poden conèixer el document base del PAM i fer propostes  a través del procés participatiu, en l’Audiència Pública i també durant el període d'informació pública. L’Ajuntament valorarà cadascuna de les propostes i respondrà als ciutadans. Finalment, correspon al Plenari del Consell Municipal el debat i l’aprovació definitiva del PAM.

Els objectius fonamentals són: rigor i solvència al servei dels objectius del mandat; una resposta clara a la crisi: progrés econòmic i atenció a les persones; optimitzar correctament els recursos disponibles per fer front a les necessitats actuals i futures; garantir la capacitat d’inversió, assolir el dèficit zero i tenir una càrrega financera assumible.

El procés d'elaboració del PAM

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa, progressivament a partir del proper dijous 8 de març, tots els canals disponibles per tal d’arribar a tothom i que tothom que ho vulgui pugui participar en l’elaboració i la definició del Programa d’Actuació Municipal.

D’acord amb les Bases per a la formulació del Programa d’Actuació Municipal, a la butlleta participativa hi figuren cinc temes clau de govern: 1- Persones i famílies; 2 - Entitats, associacions i agents esportius socials i culturals; 3 - Agents econòmics i centres de coneixement; 4 - Hàbitat urbà, i 5 - El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració.

De les cinc propostes d’actuació de cada àmbit, els ciutadans podran assenyalar quines són les seves tres prioritats. El Govern municipal prioritzarà la seva actuació a partir de la tria que facin els ciutadans. A la butlleta, també s’hi podran fer propostes personals. Els ciutadans que participin i que facilitin les seves dades personals, rebran una resposta per saber si la seva iniciativa ha estat finalment acceptada.

Durant les properes setmanes, tots es consells de participació es reuniran per debatre sobre el Programa d’Actuació Municipal. Cada consell elaborarà un Informe participatiu que inclourà totes les aportacions que s’hagin realitzat.

Els consells de participació de districtes, a més, faran aportacions perquè siguin considerades en l’elaboració del Programa d’Actuació de Districte (PAD). Totes les activitats realitzades pel districte també quedaran recollides en una memòria participativa, amb l’informe de cada consell. Tota l’organització municipal es bolcarà en aquest procés: a més de reunir els consells es celebraran també reunions amb entitats, demanant també la seva col·laboració per difondre la butlleta participativa.

El procés participatiu s’acompanya d’una campanya de comunicació que busca incentivar la participació; explicar de forma comprensiva, fàcil i senzilla què és el PAM, i donar a conèixer els diferents canals de participació. El disseny de la campanya s’ha fet a partir dels criteris d’austeritat i eficiència marcats pel Govern municipal en l’inici del mandat.

Una despesa quatre cops menor

D'altra banda, el conjunt del procés de participació del PAM i la campanya de publicitat i comunicació vinculada a aquest procés té un pressupost de 385.000 euros. Fa quatre anys es van gastar 1,5 milions en el desenvolupament. Això suposa que ara es farà una despesa quatre cops menor. Amb menys recursos, l’objectiu és arribar a tothom, i que tothom que ho vulgui pugui fer les seves propostes al Programa d’Actuació Municipal. L’ús de les xarxes socials facilitarà aquest objectiu.

Cal partir de que Barcelona vol donar una resposta clar al context econòmic actual, adaptant-se en cada moment i donant les respostes més adequades, amb una direcció clara i coherent i amb unes fites concretes que serveixin per poder destinar els recursos municipals disponibles a les prioritats que es determinin. El Govern municipal fixa dos grans prioritats: el progrés econòmic i el benestar i qualitat de vida de les persones.
 

El Programa d’Actuació Municipal haurà de fer un esforç per prioritzar i optimitzar els recursos disponibles: cal fer front a les necessitats actuals, però amb la vista posada en un futur sostenible. En aquest sentit, el document de Bases fixa quin és l’escenari pressupostari previst i quins són els objectius financers proposats per al període 2012-2015: disposar d’un nivell d’estalvi brut del 15% en el conjunt del període, per poder finançar les inversions necessàries per al desenvolupament de la ciutat; assolir el dèficit zero a partir del 2013 (equilibri entre ingressos i despeses no financeres), i mantenir una ràtio de deute sobre ingressos corrents per sota del 60%.

L’escenari pressupostari contempla una previsió d’inversió directe de l’Ajuntament de Barcelona de 1.607 milions d’euros durant el període 2012-2015. A aquesta xifra cal afegir-hi la inversió estimada de les empreses del grup Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i del Patronat Municipal de l’Habitatge. La previsió d’inversió sotal del Grup Municipal arribarà fins als 1.909 milions d’euros.

Com participar en la definició de prioritats?

- A través de la butlleta participativa del PAM que es pot completar amb:

- En paper i lliurant la butlleta a les oficines d’atenció al ciutadà o per correu postal (amb franqueig pagat).

- Per telèfon gratuït 900 226 226. O a través del 010, on se’l derivarà al telèfon gratuït.

- A través de les xarxes socials: Twitter  #pambcn, Facebook facebook.com/bcn.cat.

- Entrant al web www.bcn.cat/pambcn (versió web i mòbil).

- Assistint a les reunions dels consells de barri i altres òrgans participatius.

A la butlleta participativa del PAM hi ha cinc temes clau de govern. Cada gran tema planteja cinc possibles actuacions principals, i el ciutadà  haurà de  seleccionar les tres actuacions per àmbit que consideri més importants. També tenim un apartat per expressar la seva proposta o aportació al PAM indicant si fa referència al conjunt de la ciutat o a un districte en concret. Les persones que indiquin que desitgen resposta hauran de facilitar les seves dades personals. Les butlletes es poden obtenir a les oficines d’atenció al ciutadà, mercats municipals, biblioteques, centres cívics, autobusos i tramvia. També es distribuiran en les reunions dels consells de participació.

I a la Web del PAM,  en marxa a partir del 8 de març, podem trobar informació sobre el PAM i el procés participatiu; document Base del PAM; enllaç amb butlleta electrònica; calendari de reunions dels consells i altres activitats; què s’està proposant (ciutadans/es, consells, audiència als nois i noies...), i xarxes Facebook i Twitter.

Valors per la ciutat de les persones

Els valors en què es basa el Programa d'Actuació Municipal són:

- Lideratge: capitalitat (capital del país, líder de la catalanitat com a motor econòmic, social i de país); regeneració (renovar la ciutat prioritzant l'adeqüació i el bon funcionament dels equipaments públics); emprendre (sent proactius i emprenedors, avançant-nos a les necessitats), i marca (fent realitat i donant valor als aspectes projectats de la marca Barcelona).

- Proximitat, abordant les necessitats i problemes, amb el barri com a unitat d'actuació: escoltar i reaccionar (promovent la col·laboració i la participació ciutadana i el diàleg); equitat (per a l'accés just als serveis, d'acord amb les necessitats dels destinataris), i fermesa (aplicant les normes establertes per garantir la convivència i la seguretat).

- Eficiència: estratègia (en clau de futur a llarg termini); Ajuntament facilitador (reduint la burocràcia, facilitant l'activitat, posant les coses fàcils); acció tansversal i en equip (amb directrius i objectius comunts); excel·lència i ambició (fomentant el compromís, prioritzant recursos i garantint una gestió eficaç i eficient); públic-privat (aliances estables amb el tercer sector i la iniciativa privada), i esperança i il·lusió (per creurer en un futur millor, amb feina ben feta).

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 Lluis, BCN, 26/03/2012 - 11:12

Bona feina si realment son capaços de fer-ho. Veurem veurem ...